Arbejdsskader, Ulykker, Sikkerhed og Krisehjælp

En arbejdsulykke er en ulykke, der:

 • Sker på grund af ens arbejde eller de forhold, som arbejdet foregår under
 • Er udefra kommende eller virkende
 • Er uafhængig af den forsikredes vilje
 • Er en pludseligt indtrædende begivenhed
 • Har skadelig påvirkning af den pågældendes helbredstilstand til følge

 

Eksempler på ulykker på apoteket:

 • Kanylestik
 • Vold, overfald, trusler
 • Faldskader
 • Trafik

 

Hvornår er chok en arbejdsulykke?

Et chok vil normalt blive betragtet som en arbejdsulykke, hvis den pågældende har været direkte involveret i en farefuld situation. F.eks.: En medarbejder på apoteket har været i alvorlig fare pga. vold eller trusler om vold fra en vanskelig kunde.


Hvad skal I gøre ved behov for Akut Krisehjælp?

Har du behov for AKUT krisehjælp kan du ringe på telefon 44 20 26 00

 

TRYG opretter en sag og viderestiller dig til deres samarbejdspartner Falck Healthcare. Er du for kriseramt til selv at transportere dig til psykolog, er der i samarbejdsaftalen med Falck Healthcare aftalt, at psykologen kører ud til dig. du har mulighed for at få krisehjælp i op til 5 timer. Anmeldelsen skal ske indenfor 72 timer fra krisen er opstået.

 

Årsager der kan udløse Krisehjælp: 

 

 • Dødsfald hos nærtstående person. (Ved nærtstående forstås din ægtefælle/samlever/kæreste, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende, svogre eller svigerinder)
 • Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald
 • Hvis du bliver udsat for en pludselig hændelse, hvor du har været i fare for alvorlig fysisk personskade
 • Trusler
 • Ved brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed
 • Ved diagnosticering med en alvorlig sygdom 

 

I bør overveje om hændelsen skal indberettes som en arbejdsulykke.


ER I klar til det nye EASY?

Anmeldelse af arbejdsskader - Er I klar til det nye EASY?

Den 17. juni 2017 går en ny og forbedret version af EASY i luften, som I finder på www.Virk.dk. EASY er Jeres system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Tidligere kunne apoteket logge sig ind ved hjælp af CVR-nummer, men det nye er, at systemet går via www.Virk.dk, og derfor skal der bruges NEM-ID til log ind nu. Apotekeren har efter al sandsynlighed et virksomheds-NEM-ID. Alternativt kan der udstedes medarbejdersignatur.

 

Nyt er også, at systemet er linket op på CPR-registreret, så når den skaderamtes CPR-nummer er skrevet ind – så kommer der en række informationer op automatisk i systemet.

For at kunne bruge det nye EASY, er der en række ting, I skal være opmærksomme på. I kan læse meget mere om det nye EASY, og om hvad I skal gøre for at blive klar til det nye system på denne side: www.aes.dk/nyeasy


Anmeldelse af arbejdsskader og ulykker

Alle har ret til at anmelde en arbejdsskade. Hvis en ulykke har medført uarbejdsdygtighed i 1 dag udover tilskadekomsten, er arbejdsgiveren i arbejdsmiljølovens regi pligtig til snarest og inden 14 dage efter første fraværsdag at anmelde det til Arbejdstilsynets lokale kreds.

CRECEA opfordrer apoteket til at anmelde ulykker – også selvom de ikke har medført fravær.

 

En arbejdsskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om sikring mod følger af en arbejdsskade, skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren har tegnet forsikring, snarest muligt og senest 14 dage efter, at skaden er sket. Anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver og omfatter ulykkestilfælde, skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader – og således ikke længere erhvervssygdomme!

 

Arbejdsulykker anmeldes digitalt via www.Virk.dk, Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. 

 


Her anmelderArbejdsskade - Håndtering og anmeldelse

Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser

En arbejdsbetinget lidelse er en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra de forhold, som arbejder er foregået under. Læger eller tandlæger, der gennem deres arbejde konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet arbejdsbetinget lidelse eller på anden måde har pådraget sig helbredsmæssige ulemper af skadelige påvirkninger i arbejdet (herunder pludselig løfteskade), skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

 

Anmeldelsen indsendes, så snart lægen eller tandlægen er blevet bekendt med lidelsen m.v. og den formodede sammenhæng med arbejdet.

 


Kanylestik

Forebyggelse af kanylestik på apoteket

CRECEA har udformet et enkelt undervisningsmateriale om forebyggelse af kanylestik på apoteket, som vi vil opfordre apoteket til at anvende. Materialet indeholder bl.a.:

 • Udkast til et informationsbrev, der kan udleveres til hjemmepleje eller andre kunder -(se undervisningsmaterialet)
 • Vejledning ”Hvis du stikker dig på en kanyle”.

Har I spørgsmål eller kommentarer – kontakt gerne CRECEA.

 


Undgå stikskader Stikskader på apoteket

Arbejdsmiljøorg. egen reg. af voldsomme hændelser


Egen registrering af voldsomme hændelser

Sikkerhed på vagtapotek

Flere apoteker har måske i forvejen haft vagt, mens andre er nye i vagtordning og CRECEA har derfor udarbejdet en tjekliste, der kan give et godt overblik over arbejdsmiljøforholdene i en vagt.

 

I forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed anbefaler CRECEA, at arbejdsmiljøgruppen gennemgår tjeklisten som en risikovurdering af arbejdsforholdene. I finder her en elektronisk version af tjeklisten, som I selv kan udfylde og arbejde videre med.

 


Tjekliste - Sikkerhed på vagtapotek

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk